Bakgrund

2001-10-01 nedtecknades bakgrund, syftet och mål med den ideella föreningen Harplinge Väderkvarn.

Harplinge väderkvarn i Halmstads kommun i Halland har under perioden 1996 – 2001 genomgått en totalrenovering där målsättningen har varit att kvarnen återigen skall kunna mala med hjälp av vindkraft. Renoveringen har skett inom ramen för arbets- och byggnadsvårdsprojektet Hallandsmodellen, som är ett samarbete mellan länsarbetsnämnden, länsstyrelsen, regionala yrkeskommittén och Hallands länsmuseer. Renoveringen har också ingått som delprojekt inom Riksantikvarieämbetets program ”Tradition och byggproduktion”. Kvarnen är nu färdigställd och Föreningen Harplinge Väderkvarn ansvarar för skötsel, drift och underhåll samt medverkar till att kvarnen nyttjas för allmänhetens intressen.

Kvarnen har ett mycket stort värde som byggnadsminnesmärke såväl lokalt som regionalt. Kvarnen är ett historiskt levande exempel på ”mjölnarens arbete” under ”väderkvarns-epoken” (från 1700-tal till tidigt 1900-tal).

Med kvarnen i centrum skapas förutsättningar för andra verksamheter som anknyter till det lokala utbildnings- och kulturlivet.

Kvarngruppen består idag av fjorton medlemmar. Den nybildade föreningen (2001-09-15) står öppen för medlemskap och intresserade medlemmar kan väljas in i Kvarngruppen för aktivt arbete mot föreningens mål.

Kvarngruppens mål :

  • medverka till långsiktig skötsel och underhåll av kvarnen
  • verka för att kvarnen används för sitt ursprungliga ändamål med tidstrogna arbetsmetoder.
  • medverka till visningar av kvarnen
  • upprätta ett kvarnmuseum samt arbeta med dokumentation över kvarnens historia
  • skapa ett centrum för kultur och aktiviteter med kvarnen som utgångspunkt
  • initiera, planera olika evenemang och kulturaktiviteter såsom berättaraftnar, musikkvällar utställningar m.m. såväl i egen regi som i samarbete med föreningar, institutioner, skolor m.fl.
  • marknadsföra kvarnen som turistmål
  • upplåta lokaler för kurs- föreningsverksamhet, utställningar m.m.
  • skapa arbetstillfällen med anknytning till kvarnen
  • bilda en stiftelse med uppgift att säkra kvarnens bevarande för framtiden

Harplinge 2001-10-01
Bengt Johnsson

Läs mer om föreningen: