Verksamhetsplan 2003

Kvarnföreningens verksamhetsplan för 2003 finns nedan, som ett exempel på föreningens aktiviteter under åren fram till 2011.

Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har till ändamål att :

 • verka för ett långsiktigt bevarande av Harplinge Väderkvarn.
 • verka för att kvarnen används för sitt ursprungliga ändamål med tidstrogna arbetsmetoder.
 • medverka vid visningar av kvarnen.
 • verka för upprättande av ett kvarnmuseum.
 • skapa ett centrum för kultur och aktiviteter för såväl enskilda som föreningar, företag eller institutioner med kvarnen som utgångspunkt.
 • marknadsföra kvarnen som turistmål.

Verksamheten är uppdelad i följande nio verksamhetsområden :

1. Malning och mjölhantering
2. Underhåll och skötsel av kvarnteknisk utrustning
3. Säkerhet- och skyddsfrågor
4. Yttre och inre underhåll / skötsel av fastighet och inredning
5. Visning / Guidning / Uthyrning
6. Musik, kulturaktivitet och kafékvällar
7. Medlemsaktiviteter ( t.ex. studiecirklar )
8. Marknadsföring
9. Informations- och försäljningsmaterial

Verksamhetsområdena uppdelas i arbetsgrupper.
Arbetsgrupperna tillsammans utgör den s.k. Kvarngruppen.

Mjöl och Teknikgrupp ansvarar för:

 1. Malning och mjölhantering
 2. Underhåll och skötsel av kvarnteknisk utrustning
 3. Säkerhet- och skyddsfrågor

Byggnadsgrupp ansvarar för:
Yttre och inre underhåll / skötsel av fastighet och inredning

Visning och Guidningsgrupp ansvarar för:
Visning, guidning, uthyrning

Arrangemangsgrupp ansvarar för:
Musik, kulturaktivitet och kafékvällar

Alla grupperna ansvarar tillsammans för:

 • Medlemsaktiviteter
 • Marknadsföring
 • Informations- och försäljningsmaterial

Verksamheten under 2003 har följande mål :

 • Renovering och återstart av vingfunktionerna senast april 2003.
 • Renovering av angripna träbalkar i kvarnens bottenvåningar.
 • Malning av mjöl vid lämpliga tillfällen och tidpunkter.
 • Planering för iordningställning av siktverk.
 • Planering för museiverksamhet.
 • Genomförande av medlems / aktivitetsdagar under året.
 • Utökning av öppethållandetider (särskilt sommartid).
 • Ökning av antalet guidade visningar.
 • Kontinuerlig verksamhet med kulturkvällar ; musik, teater, berättelser, utställningar m.m.
 • Genomförande av kvarnkafé vid lämpliga tidpunkter under året.
 • Genomförande av program vid Mölledagen 1:a söndagen i juli.
 • Medverkan vid andra Harplingefestivalen i början av augusti 2003.
 • Genomförande av Lucia- och julskyltningsarrangemang.
 • Genomförande av studiecirklar i olika ämnesområden.
 • Uthyrningsverksamhet till föreningar, organisationer, enskilda m.fl.
 • Marknadsföring av kvarnen som turistmål.
 • Fortsatt strävan att genomföra förvärv av kvarnfastigheten.
 • Fortsatt arbete med framtida utvecklingsmöjligheter inom ”upplevelse/turist-verksamhet”, med utgångspunkt från kvarnen och dess symbolvärde i bygden.

Utöver ovan nämnda mål och aktiviteter bör stort utrymme lämnas för nya idéer, impulser och ”tillfälligheter”.

Förslag ställs då till någon ur kvarngruppen eller till föreningens styrelse som har att behandla frågan.

Harplinge 2003-02-25
Styrelsen

Läs mer om föreningen: